algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Adformix en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Adformix uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van de genoemde besloten vennootschap en de voor Adformix werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Adformix.

2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst
2.1 Een aanbieding of prijsopgave van Adformix bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
2.2 Adformix is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht en de vervolginstructies geldt de dossieradministratie van Adformix voor partijen als bindend bewijs.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra Adformix een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien Adformix op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever Adformix daarvoor te betalen conform de dan bij Adformix geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod van Adformix aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig Adformix’ aanbod.
2.4 Alle opgaven door Adformix zijn met zorg gedaan maar Adformix kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Slechts bij ernstige afwijkingen van de opgaven van Adformix of van de tekeningen of modellen, kan ontbinding plaatsvinden.
2.5 Adformix zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Adformix voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Adformix derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door Adformix mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Adformix aanvaard.

3. Tarieven
3.1 Alle prijzen van Adformix zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van Adformix van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan Adformix doorberekenen aan opdrachtgever. Indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de opdracht, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden onder verplichting het tot dan geleverde aan Adformix te voldoen tegen de daarvoor overeengekomen prijzen en tarieven.
3.2 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt Adformix het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen de door Adformix gebruikelijke uurtarieven, mits deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich niet met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten kan verenigen, bij gebreke waarvan Adformix bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Betaling
4.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Adformix plaats te vinden. Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is Adformix gerechtigd te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt dan wel zekerheid wordt verstrekt bij gebreke waarvan Adformix gerechtigd is haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. te beëindigen onverminderd het recht van Adformix op betaling van reeds verrichtte werkzaamheden en schadevergoeding.
4.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
4.3 Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij Adformix alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door Adformix, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

5. Retentierecht
5.1 Adformix is bevoegd alle stukken die direct of indirect betrekking hebben op de opdracht, waaronder begrepen de stukken die door of namens opdrachtgever aan Adformix zijn aangeleverd alsmede de eigen stukken van Adformix die in het kader van de opdracht door haar zijn geproduceerd, onder zich te houden tot het moment waarop opdrachtgever aan al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens Adformix zal hebben voldaan vermeerderd met eventuele rente en kosten.

6. Overmacht
6.1 Indien Adformix door een niet toerekenbare tekortkoming ("overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.2 Onder overmacht van Adformix wordt verstaan elke van de wil van Adformix onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Adformix kan worden verlangd.
6.3 Onder overmacht dient in ieder geval gerekend te worden:
a. algemeen: iedere vertraging of verhindering ontstaan door hulppersonen die door of namens Adformix zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden;
b. inzake werving van media-uitingen door Adformix in opdracht van een uitgever: een weigering van de uitgever de betreffende door Adformix verkochte media-uiting van opdrachtgever te plaatsen.

7. Risico van opslag informatie
7.1 Eventuele beschadiging of verlies van bij Adformix of derden opgeslagen informatie van de opdrachtgever is voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij Adformix aantoonbaar tekort is geschoten in haar verplichting tot zorgvuldige opslag. Het is Adformix toegestaan de toevertrouwde informatie op te slaan onder gebruikmaking van geautomatiseerde systemen.
7.2 Het risico van beschadiging en verlies tijdens vervoer of verzending is steeds voor rekening van de opdrachtgever ongeacht door of namens wie het vervoer plaatsvindt.
7.3 Adformix wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de aanspraken van derden ter zake.

8. Intellectuele eigendom
8.1 De intellectuele eigendomsrechten van de producten die Adformix voor opdrachtgever heeft vervaardigd komen toe aan Adformix tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zulks geldt tevens voor producten die voortbouwen op een ontwerp waarop intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever rusten. Adformix verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Adformix kan opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
8.2 Indien Adformix producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van opdrachtgever op basis van een ontwerp c.q. (software) product dat niet van Adformix afkomstig is, vrijwaart opdrachtgever Adformix ter zake van alle inbreuken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van derden.
8.3 Opdrachtgever garandeert geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Adformix, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De door Adformix geleverde zaken blijven eigendom van Adformix tot aan de algehele voldoening door de opdrachtgever van de vorderingen van Adformix uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten alsmede de vorderingen op opdrachtgever wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen uit genoemde overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.
9.2 Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van Adformix is het opdrachtgever niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, c.q. op enigerlei wijze aan een derde in gebruik te geven.

10. Reclames
10.1 Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden, althans binnen 14 dagen na beëindigen van de opdracht, schriftelijk aan Adformix te worden meegedeeld. opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Adformix niet is nagekomen.
10.2 Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft Adformix de keus het gebrek te herstellen dan wel het overeengekomene alsnog te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is Adformix gekweten van haar verplichtingen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Adformix is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden w.o. begrepen gevolgschade. Opdrachtgever dient Adformix voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, te vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Adformix.
11.2 De aansprakelijkheid van Adformix, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt of, indien geen uitkering op basis van een verzekering kan plaatsvinden: tot het bedrag van de factuurwaarde, exclusief BTW, van de betreffende (deel)opdracht waarop de beweerde aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 5.000,--.

12. Ontbinding
12.1 Adformix is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden - naast de gevallen genoemd in de wet - indien opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en vermogen geheel/of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van Adformix volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

13. Anti wervingsbeding
13.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en twee jaar na beëindiging daarvan geen werknemers of hulppersonen van Adformix, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adformix, in dienst nemen dan wel op een andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.
13.2Onder werknemers/hulppersonen worden in dit kader verstaan alle natuurlijke- en/of rechtspersonen die in het kader van de door Adformix - dan wel aan haar gelieerde ondernemingen - uitgevoerde werkzaamheden, zijn ingeschakeld tijdens de duur van de overeenkomst met opdrachtgever.

14. Persoonsgegevens en AVG
14.1 Opdrachtgever geeft -door het aangaan van een overeenkomst met Adformix- toestemming aan Adformix om de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel om -op verzoek van de opdrachtgever- vóór het aangaan van een overeenkomst met Adformix- maatregelen te nemen. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Adformix en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Adformix hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Nadere informatie omtrent de (privacygevoelige) gegevens die Adformix verzamelt ten behoeve van haar werkzaamheden is te vinden op de Privacyverklaring op de website van Adformix (www.adformix.com/privacy-statement/.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Ten aanzien van alle geschillen tussen partijen is uitsluitend de rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar bevoegd daarvan kennis te nemen tenzij Adformix als dagvaardende of verzoekende partij kiest voor de rechtbank die op grond van het toepasselijk regelend recht relatief bevoegd is in welk geval deze bevoegd is.