algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Adformix en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door Adformix uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van de genoemde besloten vennootschap en de voor Adformix werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Adformix.

2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding of prijsopgave van Adformix bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
2.2 Adformix is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht en de vervolginstructies geldt de dossieradministratie van Adformix voor partijen als bindend bewijs.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra Adformix een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien Adformix op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever Adformix daarvoor te betalen conform de dan bij Adformix geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod van Adformix aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig Adformix’ aanbod.
2.4 Alle opgaven door Adformix zijn met zorg gedaan maar Adformix kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Slechts bij ernstige afwijkingen van de opgaven van Adformix of van de tekeningen of modellen, kan ontbinding plaatsvinden.
2.5 Adformix zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Adformix voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Adformix derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door Adformix mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Adformix aanvaard.

3. Tarieven

3.1 Alle prijzen van Adformix zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van Adformix van invloed is, waaronder kostprijzen, valutakoersen en heffingen of belastingen, kan Adformix doorberekenen aan opdrachtgever. Indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de opdracht, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden onder verplichting het tot dan geleverde aan Adformix te voldoen tegen de daarvoor overeengekomen prijzen en tarieven.
3.2 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt Adformix het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen de door Adformix gebruikelijke uurtarieven, mits deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich niet met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten kan verenigen, bij gebreke waarvan Adformix bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te
brengen.

4. Betaling

4.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Adformix plaats te vinden. Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is Adformix gerechtigd te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt dan wel zekerheid wordt verstrekt bij gebreke waarvan Adformix gerechtigd is haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. te beëindigen onverminderd het recht van Adformix op betaling van reeds verrichtte werkzaamheden en schadevergoeding.
4.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
4.3 Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij Adformix alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door Adformix, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

5. Retentierecht

5.1 Adformix is bevoegd alle stukken die direct of indirect betrekking hebben op de opdracht, waaronder begrepen de stukken die door of namens opdrachtgever aan Adformix zijn aangeleverd alsmede de eigen stukken van Adformix die in het kader van de opdracht door haar zijn geproduceerd, onder zich te houden tot het moment waarop opdrachtgever aan al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens Adformix zal hebben voldaan vermeerderd met eventuele rente en kosten.

6. Overmacht

6.1 Indien Adformix door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.2 Onder overmacht van Adformix wordt verstaan elke van de wil van Adformix onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Adformix kan worden verlangd.
6.3 Onder overmacht dient in ieder geval gerekend te worden:
a. algemeen: iedere vertraging of verhindering ontstaan door hulppersonen die door of namens Adformix zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden;
b. inzake werving van media-uitingen door Adformix in opdracht van een uitgever: een weigering van de uitgever de betreffende door Adformix verkochte media-uiting van opdrachtgever te plaatsen.

7. Risico van opslag informatie

7.1 Eventuele beschadiging of verlies van bij Adformix of derden opgeslagen informatie van de opdrachtgever is voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij Adformix aantoonbaar tekort is geschoten in haar verplichting tot zorgvuldige opslag. Het is Adformix toegestaan de toevertrouwde informatie op te slaan onder gebruikmaking van geautomatiseerde systemen.
7.2 Het risico van beschadiging en verlies tijdens vervoer of verzending is steeds voor rekening van de opdrachtgever ongeacht door of namens wie het vervoer plaatsvindt.
7.3 Adformix wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de aanspraken van derden ter zake.

8. Intellectuele eigendom

8.1 De intellectuele eigendomsrechten van de producten die Adformix voor opdrachtgever heeft vervaardigd komen toe aan Adformix tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zulks geldt tevens voor producten die voortbouwen op een ontwerp waarop intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever rusten. Adformix verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Adformix kan opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
8.2 Indien Adformix producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van opdrachtgever op basis van een ontwerp c.q. (software) product dat niet van Adformix afkomstig is, vrijwaart opdrachtgever Adformix ter zake van alle inbreuken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van derden.
8.3 Opdrachtgever garandeert geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Adformix, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door Adformix geleverde zaken blijven eigendom van Adformix tot aan de algehele voldoening door de opdrachtgever van de vorderingen van Adformix uit hoofde van deze of soortgelijke overeenkomsten alsmede de vorderingen op opdrachtgever wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen uit genoemde overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten.
9.2 Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van Adformix is het opdrachtgever niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, c.q. op enigerlei wijze aan een derde in gebruik te geven.

10. Reclames

10.1 Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden, althans binnen 14 dagen na beëindigen van de opdracht, schriftelijk aan Adformix te worden meegedeeld. opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Adformix niet is nagekomen.
10.2 Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft Adformix de keus het gebrek te herstellen dan wel het overeengekomene alsnog te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is Adformix gekweten van haar verplichtingen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Adformix is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden w.o. begrepen gevolgschade. Opdrachtgever dient Adformix voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, te vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Adformix.
11.2 De aansprakelijkheid van Adformix, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt of, indien geen uitkering op basis van een verzekering kan plaatsvinden: tot het bedrag van de factuurwaarde, exclusief BTW, van de betreffende (deel)opdracht waarop de beweerde aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 5.000,–.

12. Ontbinding

12.1 Adformix is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden – naast de gevallen genoemd in de wet – indien opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en vermogen geheel/of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van Adformix volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

13. Anti wervingsbeding

13.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en twee jaar na beëindiging daarvan geen werknemers of hulppersonen van Adformix, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adformix, in dienst nemen dan wel op een andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.
13.2 Onder werknemers/hulppersonen worden in dit kader verstaan alle natuurlijke- en/of rechtspersonen die in het kader van de door Adformix – dan wel aan haar gelieerde ondernemingen – uitgevoerde werkzaamheden, zijn ingeschakeld tijdens de duur van de overeenkomst met opdrachtgever.

14. Persoonsgegevens en AVG

14.1 Opdrachtgever geeft -door het aangaan van een overeenkomst met Adformix- toestemming aan Adformix om de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel om -op verzoek van de opdrachtgever- vóór het aangaan van een overeenkomst met Adformix- maatregelen te nemen. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Adformix en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Adformix hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Nadere informatie omtrent de (privacygevoelige) gegevens die Adformix verzamelt ten behoeve van haar werkzaamheden is te vinden op de Privacyverklaring op de website van Adformix (www.adformix.com/privacy-statement/.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Ten aanzien van alle geschillen tussen partijen is uitsluitend de rechtbank Noord-Holland locatie Alkmaar bevoegd daarvan kennis te nemen tenzij Adformix als dagvaardende of verzoekende partij kiest voor de rechtbank die op grond van het toepasselijk regelend recht relatief bevoegd is in welk geval deze bevoegd is.

9 april 2020

general conditions

1. Applicability

1.1 These general conditions will form part of all agreements and apply to all legal and other acts between Adformix and the client, even where those legal or other acts should not lead, or not be related, to an agreement. The applicability of any general conditions of the client is expressly rejected by Adformix.
1.2 These general conditions have also been stipulated for the director(s) of the said private company with limited liability and for the persons employed by Adformix. All orders will, notwithstanding article 7:404 of the Dutch Civil Code (DCC) and article 7:407 (2) DCC, exclusively be accepted and performed by Adformix.

2. Offer, acceptance and agreement

2.1 An offer or quotation issued by Adformix will not be binding on it and will only be deemed to constitute an invitation for placing an order.
2.2 Adformix will be entitled to refuse, or not to perform, orders without stating reasons. As evidence of the contents of the order and any follow-up instructions, the Adformix file administration will serve as binding proof for the parties.
2.3 An agreement will be formed as soon as Adformix has accepted an order from the client in writing by means of an order confirmation or by performing the order. If Adformix renders any service on request before full agreement has been reached about the price and payment conditions for such performance, the client must pay Adformix in that respect in accordance with Adformix’s rates applicable at that time. To the extent that the client accepts an offer from Adformix with deviations of minor significance, such deviations will not form part of the agreement and the agreement will be formed in accordance with the offer made by Adformix.
2.4 All quotations made by Adformix have been made with due care. Adformix cannot guarantee, however, that no discrepancies will occur in that respect. Any samples, drawings or models shown or supplied are indications of the relevant products only. Dissolution may take place only in the event of serious deviations of the quotations made by Adformix or of the drawings or models.
2.5 When engaging third parties, Adformix will exercise due care and, when choosing such third parties, consult with the client in advance as much as possible. Adformix will not be liable for any failure to perform by such third parties. If Adformix engages third parties that stipulate a limitation of their liability, any such stipulation will be accepted by Adformix also on behalf of the relevant client.

3. Rates

3.1 All Adformix’s rates will be expressed in euros and be exclusive of turnover tax, all unless indicated otherwise. Adformix may pass on any change of the factors impacting Adformix’s price, including cost prices, exchange rates and levies or taxes, to the client. If the price increases within three months of the order, the client may dissolve the agreement subject to the obligation to pay Adformix the price of the services rendered at the prices and rates agreed in that respect.
3.2 If the agreement has been entered into for a fixed amount, Adformix will retain the right to perform more services than stated in the order and charge the client in that respect at Adformix’s customary hourly rates, provided that such services are necessary for proper performance of the order. The client will – unless this is not reasonably possible – be notified of the performance of such additional services in writing in advance, in which event it is to communicate within five working days that it cannot agree to the additional services and related costs, failing which Adformix will be authorised fully to perform the additional services and to invoice the client in that respect.

4. Payment

4.1 Payment by the client to Adformix is to be made within fourteen days of the invoice date, without any discount or deduction. In the event of doubt about the creditworthiness of the client, Adformix will be entitled to require advance payment or the provision of security, failing which Adformix will be entitled to suspend or terminate its services with immediate effect, without prejudice to Adformix’s right to payment of services already performed and damages.
4.2 After expiry of the payment period, the client will, without any notice of default being required, owe interest of 1% per calendar month, part of a month being calculated as a full month. After expiry of each calendar year, the amount on which interest in calculated will be increased by the interest due for that year.
4.3 If, even after expiry of a further payment period, the client still has not paid the full amount, it is to compensate Adformix for all and any judicial and extrajudicial costs subject to a minimum of 15% of the remaining invoice amount. If, as a goodwill gesture or otherwise, Adformix allows the client to suspend the performance of any obligation, the new deadline will at all times be firm.

5. Retention right

5.1 Adformix will be authorised to retain all documents directly or indirectly relating to the order, including the documents supplied to Adformix by or on behalf of the client, as well as the internal documents of Adformix produced by it for purposes of the order, until the moment that the client has performed all its contractual and statutory obligations vis-à-vis Adformix, increased by any interest and costs.

6. Force majeure

6.1 If, due to a non-attributable failure (“force majeure”), Adformix cannot perform its obligations vis-à-vis the client, such obligations will be suspended for the duration of the force majeure situation. If the force majeure situation has lasted for three months, both parties will be entitled to dissolve all or part of the agreement in writing.
6.2 Force majeure on the part of Adformix will be understood as any circumstance beyond Adformix’s control, as a result of which the performance of its obligations vis-à-vis the client, or the relevant part thereof, is prevented, delayed or rendered uneconomical, or as a result of which the performance of such obligations cannot reasonably be required from Adformix.
6.3 Force majeure will in any event include:
a. general: any delay or prevention caused by agents engaged by or on behalf of Adformix in the performance of its services;
b. in respect of securing media communications by Adformix on the instructions of a publisher: a refusal by the publisher to post the relevant media communication of the client sold by Adformix.

7. Risk of storage of information

7.1 Any damage or loss of the client’s information stored at Adformix’s will be at the expense and risk of client, unless Adformix has demonstrably failed in the performance of its obligation to ensure careful storage. Adformix may store the information entrusted to it by using automated systems.
7.2 The risk of damage and loss during transport or shipment will at all times be at the expense and risk of the client, irrespective of the party on whose behalf the transport takes place.
7.3 The client will indemnify Adformix against any third-party claims in this respect.

8. Intellectual property

8.1 The intellectual property rights of the products manufactured by Adformix for the client will vest in Adformix, unless expressly agreed otherwise in writing. This will also hold true for products building on a design that is subject to intellectual property rights of the client. Adformix declares that, to the extent known to it, the products do not infringe any third-party intellectual property rights applicable in the Netherlands. Adformix can, however, not indemnify the client against any infringements of third-party intellectual property rights.
8.2 If Adformix manufactures, or causes the manufacture of, products on the explicit instructions from the client on the basis of a design or software or other product that does not originate from Adformix, the client will indemnify Adformix against all and any infringements in respect of third-party intellectual property rights.
8.3 The client warrants that it will not infringe – or allow or enable third parties to infringe – intellectual property rights of Adformix or its suppliers in respect of the products, for example by copying, adapting, or counterfeiting them.

9. Retention of title

9.1 Title to any items supplied by Adformix will remain vested in Adformix until full payment by the client of the claims of Adformix under this agreement or similar agreements, as well as the claims against the client on account of attributable failure in the performance of such obligations under the said agreements, including claims regarding penalties, interest and costs.
9.2 As long as title to the items supplied remains vested in Adformix, the client may not in any way change, dispose of, or encumber same, or make them available to any third party.

10. Complaints

10.1 Complaints regarding defects in the items supplied are to be communicated in writing to Adformix within eight days of the moment that the defect could reasonably have been discovered, or at least fourteen days of termination of the order. The client is not entitled to complain if it has not performed its obligations under the agreement vis-à-vis Adformix.
10.2 If complaints have been filed in good time, correctly and legitimately, Adformix may either, at its option, repair the defect or supply the items agreed on, or give a discount on the price. By performing any of these actions within a reasonable term, Adformix will be discharged from its obligations and not owe any damages.

11. Liability

11.1 Adformix will not be liable for any direct or indirect damage, including consequential damage, suffered by the client or third parties. The client is to indemnify Adformix against any claims from third parties, on any basis whatsoever. This limitation of liability will not apply if the damage is the result of intent or gross negligence on the part of the management of Adformix.
11.2 Adformix’s liability, on any basis whatsoever, will in any event be limited to the amount to be received by it from its professional liability insurer in the relevant event, or, if payment under an insurance policy is not possible, to the amount of the invoice value, exclusive of VAT, of the relevant partial or full order to which the alleged liability relates, subject to a maximum of EUR 5,000.

12. Dissolution

12.1 Adformix will be entitled to dissolve the agreement in or out of court – in addition to the cases referred to in the law – by giving written notice if the client loses free control of all or part of its income and capital, irrespective of whether this occurs pursuant to a legislative measure such as bankruptcy, or is in default in the performance of any obligation under the order and the conditions attached to it, all without prejudice to Adformix’s right to claim full damages from the client.

13. Non-solicitation clause

13.1 During the term of this agreement and for two years after termination thereof, the client will not employ any Adformix employees or agents or have such employees or agents directly or indirectly work for it in any other manner, save with Adformix’s express written consent.
13.2 For purposes of this agreement, employees/agents will be understood as all private individuals and/or legal entities that, for purposes of the services performed by Adformix – or by its affiliates – were engaged during the term of the agreement with the client.

14. Personal data and GDPR

14.1 By entering into an agreement with Adformix, the client will give Adformix consent to process the personal data supplied by the client for the performance of the agreement, or to take steps before entering into the agreement with Adformix at the request of the client. These personal data can be accessed by Adformix only and will not be disclosed to any third parties, unless Adformix is obliged to do so pursuant to the law or a court decision. Further information regarding the – privacy-sensitive – data collected by Adformix for purposes of its services can be found in the Privacy Statement on the Adformix website (https://www.adformix.com/privacy-statement/).

15. Applicable law and competent court

15.1 The legal relationship between the parties will be governed by Dutch law. Any disputes will be dissolved by the Dutch court only. The district court for North Holland, Alkmaar location, will be exclusively competent to hear the disputes between the parties, unless Adformix, as the claimant or applicant, opts for the district court that, pursuant to applicable directory law, has territorial jurisdiction, in which event such court will be competent.

april 9th 2020