privacy statement

Adformix respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Adformix verwerkt.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
Adformix is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 99-284 in Heerhugowaard. Adformix is telefonisch te bereiken op 0888 777 888 en per e-mail via office@adformix.com. Adformix verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens
Adformix verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het bemiddelen bij de totstandkoming van advertenties, advertorials en aanverwante producten en diensten;
– Het realiseren en vervaardigen van interviews, fotografie, videoquotes en vormgeving.
– Het publiceren van bedrijfs- en persoonsgegevens t.b.v. on- en offline publicaties:
– advisering op het gebied van commerciële media;
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Adformix verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Adformix deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het laten uitvoeren van een marketingonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Adformix zoals een journalist, tekstschrijver of fotograaf.

Daarnaast kan Adformix persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Adformix uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Door Adformix ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een journalist, tekstschrijver, fotograaf, marktonderzoeker of een andere derde partij.

Beveiliging persoonsgegevens
Adformix hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Adformix gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Adformix in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Adformix bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Adformix aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan Adformix, per e-mail te bereiken op office@adformix.com en telefonisch te bereiken op 0888 777 888.

Aanpassing privacy statement
Adformix heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Adformix gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.adformix.com.

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Adformix op 0888 777 888 of via office@adformix.com.