copyright

Alle rechten voorbehouden.

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die adformix aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd typefouten bevat, onvolledig of onjuist is.
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op adformix.com geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

De informatie op de adformix.com wordt van tijd tot tijd aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. In geen geval zullen wij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik vanadformix.com, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om adformix.com (tijdig) te kunnen raadplegen, of die het directe of indirecte gevolg is van informatie die is verkregen door middel van adformix.com.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adformix bv